Statut Stowarzyszenia Akcja Lokatorska

09 lutego 2011 by admin

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akcja Lokatorska, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

3. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które mogą posiadać osobowość prawną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członkiń/członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypłaca ekwiwalentu za pracę swoich członkiń/członków, nie jest nastawione na zysk.

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celami Stowarzyszenia są:

a) obrona interesów i praw przysługującym osobom zamieszkującym zasoby komunalne, socjalne, spółdzielcze, zakładowe, własnościowe i inne;
b) upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji bezpośredniej (w imię hasła „nic o nas bez nas”);

c) integracja społeczności lokalnej

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) pomoc lokatorom w dochodzeniu ich praw związanych z mieszkalnictwem (pomoc w pisaniu wniosków do rozmaitych instytucji, w zbieraniu materiałów dowodowych, dokumentów itd.);
b) organizowanie spotkań;
c) przygotowywanie i kolportaż ulotek oraz innych wydawnictw promujących cele Stowarzyszenia;
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wynikającej z celów statutowych;
e) współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, współpraca z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, wspieranie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą;
f) wydawanie gazety;
g) przygotowywanie oraz udostępnianie filmów i nagrań audio;
h) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizowanie obozów, szkoleń, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, seminariów, stażów oraz innych przedsięwzięć;
i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach objętych przedmiotem działania Stowarzyszenia;
j) popularyzację praw przysługujących lokatorom, jako środka zdobywania wiedzy i kultury prawnej;
k) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe; zawieranie umów i wchodzenie w spółki prawa handlowego oraz zakładanie i bycie członkiem fundacji oraz związków stowarzyszeń;
l) przygotowywanie i branie udział w protestach mających na celu poprawę sytuacji materialnej i mieszkaniowej;
m) inne działania realizujące cele statutowe, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE/CZŁONKINIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami/członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, fizyczne i prawne. Osoby małoletnie w wieku od 16 lat do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, jednak w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, według zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków/członkinie:

a) zwyczajnych,
b) honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia).

14. Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania jego członkiem/członkinią oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale II. Pisemna deklaracja zawiera imię i nazwisko kandydata/kandydatki, datę i miejsce urodzenia, adres oraz numer PESEL.

15. Na wniosek jednego z członków/jednej z członkiń Stowarzyszenia pozostali członkowie i członkinie podejmują decyzję o przyjęciu nowej osoby do Stowarzyszenia. Decyzja zapada zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków/członkiń.

16. Członkiem/członkinią Stowarzyszenia nie może być właściciel/ właścicielka wynajmowanej nieruchomości.

17. Członkiem honorowym/członkinią honorową Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, lub osoba prawna, która posiada wybitne zasługi w dziedzinach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia lub wniosła (czy też może wnieść) wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowi honorowi/członkinie honorowe są ustanawiani przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie po uzyskaniu poparcia co najmniej dwóch trzecich członków/członkiń Stowarzyszenia.

19. Listę członków i członkiń Stowarzyszenia przechowuje Zarząd i udostępnia na każde wezwanie członków/członkiń Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, na ogólnie przyjętych zasadach lub na podstawie decyzji zarządu,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a. brania udziału w spotkaniach Stowarzyszenia
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c. propagowania działalności Stowarzyszenia
d. opłacania składek, jeśli takowe zostaną zarządzone przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów (istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek w szczególnie trudnej sytuacji finansowej członka/członkini Stowarzyszenia na Jego/Jej wniosek)

22. Członkowie honorowi mają prawo:

e. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
f. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia;
g. wspierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu lub Walnego Zgromadzenia,
b. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu podejmowania z rozmysłem działań szkodzących dobru Stowarzyszenia,
z powodu nieuzasadnionego (np. ciężką sytuacją materialną) niepłacenia składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie
z powodu nieobecności na czterech kolejnych zebraniach Stowarzyszenia. Nieobecność zostaje usprawiedliwiona, gdy wynika ona z przypadków losowych, choroby, czynników niezależnych od członka/członkini
na pisemny wniosek co najmniej trzech członków/członkiń Stowarzyszenia, z ww. powodów,

c. śmierci członka/członkini

25. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka/wykluczoną członkinię o podjętej decyzji. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi/członkini prawie do wniesienia do Walnego Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu, pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

26. Uchwała o wykluczeniu członka/członkini staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

28. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów (przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

30. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi/członkinie honorowe oraz zaproszeni goście.

31. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

32. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, pod rygorem nieważności.

33. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływanie przez Zarząd z jego inicjatywy, Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zwołujący podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, pod rygorem nieważności.

34. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

35. W przypadku braku quorum, możliwe jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, nie później niż 20 dni i nie wcześniej niż 3 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 ale nie mniej niż 5 członków/członkiń. Powyższe nie odnosi się do uchwał o których mowa w rozdz. VI p. 48 i 49.

36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór Zarządu, w tym Skarbnika i Sekretarza, a także Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

37. Zarząd jest powołany do koordynowania działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

38. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków/członkiń w tym ze Skarbnika i Sekretarza. Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze zarządu.

39. Na wniosek każdego członka/każdej członkini Stowarzyszenia Skarbnik ma obowiązek udostępnić pełną dokumentację dotyczącą prowadzonych przez siebie działań.

40. Pieniądze wydawane są przez Skarbnika na wniosek Zarządu.

41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O uchwałach podjętych podczas posiedzeń Zarząd ma obowiązek powiadomić członków zwyczajnych/członkinie zwyczajne Stowarzyszenia. Sposób i termin powiadomienia w poszczególnych sytuacjach określa regulamin Zarządu.

42. Do kompetencji Zarządu należy realizacja celów Stowarzyszenia, w szczególności:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków,
b) sporządzanie planów pracy i budżetu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia wyłącznie w ramach i na zasadach ustalonych przez odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia,
d) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia wyłącznie w ramach i na zasadach ustalonych przez odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków,
g) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

43. Od uchwał Zarządu, w szczególności w kwestiach wymienionych w punkcie 37 c) i 37 d), członkom zwyczajnym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Tryb składania odwołań i ich rozpatrywania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

44. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

45. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.

46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków.

47. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Organ ten zobowiązany jest do poinformowania wszystkich członków zwyczajnych/członkinie zwyczajne Stowarzyszenia o dokonanej zmianie w terminie dwóch tygodni od daty dokonania zmiany.

48. Każdy członek/ każda członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być w dowolnej chwili odwołany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych
c) dochodów z własnej działalności statutowej, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki , lokaty, akcje)
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
e) dotacji i ofiarności publicznej, subwencji, kontraktów środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń, usług
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w ramach i na zasadach ustalonych przez odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia.

49. Do zawierania umów oraz składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków/członkiń Zarządu lub pełnomocnika. Do udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

52. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akcja Lokatorska, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

3. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które mogą posiadać osobowość prawną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członkiń/członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypłaca ekwiwalentu za pracę swoich członkiń/członków, nie jest nastawione na zysk.

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celami Stowarzyszenia są:

a) obrona interesów i praw przysługującym osobom zamieszkującym zasoby komunalne, socjalne, spółdzielcze, zakładowe, własnościowe i inne;
b) upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji bezpośredniej (w imię hasła „nic o nas bez nas”);

c) integracja społeczności lokalnej

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) pomoc lokatorom w dochodzeniu ich praw związanych z mieszkalnictwem (pomoc w pisaniu wniosków do rozmaitych instytucji, w zbieraniu materiałów dowodowych, dokumentów itd.);
b) organizowanie spotkań;
c) przygotowywanie i kolportaż ulotek oraz innych wydawnictw promujących cele Stowarzyszenia;
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wynikającej z celów statutowych;
e) współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, współpraca z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, wspieranie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą;
f) wydawanie gazety;
g) przygotowywanie oraz udostępnianie filmów i nagrań audio;
h) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizowanie obozów, szkoleń, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, seminariów, stażów oraz innych przedsięwzięć;
i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach objętych przedmiotem działania Stowarzyszenia;
j) popularyzację praw przysługujących lokatorom, jako środka zdobywania wiedzy i kultury prawnej;
k) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe; zawieranie umów i wchodzenie w spółki prawa handlowego oraz zakładanie i bycie członkiem fundacji oraz związków stowarzyszeń;
l) przygotowywanie i branie udział w protestach mających na celu poprawę sytuacji materialnej i mieszkaniowej;
m) inne działania realizujące cele statutowe, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE/CZŁONKINIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami/członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, fizyczne i prawne. Osoby małoletnie w wieku od 16 lat do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, jednak w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, według zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków/członkinie:

a) zwyczajnych,
b) honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia).

14. Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania jego członkiem/członkinią oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale II. Pisemna deklaracja zawiera imię i nazwisko kandydata/kandydatki, datę i miejsce urodzenia, adres oraz numer PESEL.

15. Na wniosek jednego z członków/jednej z członkiń Stowarzyszenia pozostali członkowie i członkinie podejmują decyzję o przyjęciu nowej osoby do Stowarzyszenia. Decyzja zapada zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków/członkiń.

16. Członkiem/członkinią Stowarzyszenia nie może być właściciel/ właścicielka wynajmowanej nieruchomości.

17. Członkiem honorowym/członkinią honorową Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, lub osoba prawna, która posiada wybitne zasługi w dziedzinach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia lub wniosła (czy też może wnieść) wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowi honorowi/członkinie honorowe są ustanawiani przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie po uzyskaniu poparcia co najmniej dwóch trzecich członków/członkiń Stowarzyszenia.

19. Listę członków i członkiń Stowarzyszenia przechowuje Zarząd i udostępnia na każde wezwanie członków/członkiń Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, na ogólnie przyjętych zasadach lub na podstawie decyzji zarządu,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a. brania udziału w spotkaniach Stowarzyszenia
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c. propagowania działalności Stowarzyszenia
d. opłacania składek, jeśli takowe zostaną zarządzone przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów (istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek w szczególnie trudnej sytuacji finansowej członka/członkini Stowarzyszenia na Jego/Jej wniosek)

22. Członkowie honorowi mają prawo:

e. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
f. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia;
g. wspierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu lub Walnego Zgromadzenia,
b. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu podejmowania z rozmysłem działań szkodzących dobru Stowarzyszenia,
z powodu nieuzasadnionego (np. ciężką sytuacją materialną) niepłacenia składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie
z powodu nieobecności na czterech kolejnych zebraniach Stowarzyszenia. Nieobecność zostaje usprawiedliwiona, gdy wynika ona z przypadków losowych, choroby, czynników niezależnych od członka/członkini
na pisemny wniosek co najmniej trzech członków/członkiń Stowarzyszenia, z ww. powodów,

c. śmierci członka/członkini

25. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka/wykluczoną członkinię o podjętej decyzji. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi/członkini prawie do wniesienia do Walnego Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu, pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

26. Uchwała o wykluczeniu członka/członkini staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

28. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów (przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

30. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi/członkinie honorowe oraz zaproszeni goście.

31. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

32. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, pod rygorem nieważności.

33. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływanie przez Zarząd z jego inicjatywy, Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zwołujący podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, pod rygorem nieważności.

34. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

35. W przypadku braku quorum, możliwe jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, nie później niż 20 dni i nie wcześniej niż 3 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 ale nie mniej niż 5 członków/członkiń. Powyższe nie odnosi się do uchwał o których mowa w rozdz. VI p. 48 i 49.

36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór Zarządu, w tym Skarbnika i Sekretarza, a także Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

37. Zarząd jest powołany do koordynowania działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

38. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków/członkiń w tym ze Skarbnika i Sekretarza. Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze zarządu.

39. Na wniosek każdego członka/każdej członkini Stowarzyszenia Skarbnik ma obowiązek udostępnić pełną dokumentację dotyczącą prowadzonych przez siebie działań.

40. Pieniądze wydawane są przez Skarbnika na wniosek Zarządu.

41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O uchwałach podjętych podczas posiedzeń Zarząd ma obowiązek powiadomić członków zwyczajnych/członkinie zwyczajne Stowarzyszenia. Sposób i termin powiadomienia w poszczególnych sytuacjach określa regulamin Zarządu.

42. Do kompetencji Zarządu należy realizacja celów Stowarzyszenia, w szczególności:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków,
b) sporządzanie planów pracy i budżetu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia wyłącznie w ramach i na zasadach ustalonych przez odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia,
d) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia wyłącznie w ramach i na zasadach ustalonych przez odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków,
g) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

43. Od uchwał Zarządu, w szczególności w kwestiach wymienionych w punkcie 37 c) i 37 d), członkom zwyczajnym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Tryb składania odwołań i ich rozpatrywania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

44. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

45. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.

46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków.

47. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Organ ten zobowiązany jest do poinformowania wszystkich członków zwyczajnych/członkinie zwyczajne Stowarzyszenia o dokonanej zmianie w terminie dwóch tygodni od daty dokonania zmiany.

48. Każdy członek/ każda członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być w dowolnej chwili odwołany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych
c) dochodów z własnej działalności statutowej, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki , lokaty, akcje)
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
e) dotacji i ofiarności publicznej, subwencji, kontraktów środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń, usług
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w ramach i na zasadach ustalonych przez odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia.

49. Do zawierania umów oraz składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków/członkiń Zarządu lub pełnomocnika. Do udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

52. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *