Akcja Czyste Klatki

Od roku 2013, razem z ZSP prowadzimy akcję monitorującą czystość klatek w kamienicach komunanych w dzielnicy Nadodrze. Obecnie ZZK powierzył sprzątanie klatek firmie zewnetrznej Konsorcjum Firm: MEGATHERM sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 46-070 Chmielowice, PUH
ANN-POL ul.
Olsztyńska 25; 45-260 Opole oraz PUW sp. z o.o. ul. Piotrowska 9/27;45 314
Opole.

Akcję rozpoczęliśmy dyskusją z rzecznikiem ZZK Urszulą Hamkało, która odrzuciła propozycje mieszkańców aby powrócić do zatrudniania dozorców przez miasto. Uznała także że wyłonienie nowej firmy rozwiąże problem. Po roku możemy jednak zauważyć znikomą poprawę w wybranych kamienicach, a nie polepszenie całego systemu sprzątania.

czysteklatki

Po naszym kolejnym piśmie otzrymaliśmy taką odpowiedź:

2ZK/DK/4 310/14131/107/14
W odpowiedzi no pismo Stowarzyszenia z dnia 09.10.2014 r. w sprawo utrzymania czystości w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Wrocław administrowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, uprzejmie Informuję:
Systematyczne kontrole prac wykonywanych przez firmy sprzątające wskazują na poprawę poziomu jakości świadczonych usług, szczególnie utrzymania w czystości holi i klatek schodowych, uporządkowania części wspólnych w piwnicach i w znacznej części strychów z pozostawianych przez Najemców odpadów, w tym gabarytowych Nie potwierdzono w trakcie prowadzonych kontroli aby w budynkach gminnych w miejsce harmonogramów były wywieszane wyłącznie telefony do osób sprząta¬jących. W rejonie Nadodrza, w uzgodnieniu z wykonawcą usługi, wyznaczono 9 miejsc poboru wody używanej do sprzątania. Ilość ta w ocenie firmy sprzątającej zaspokaja jej potrzeby.
Administracyjne kody dostępu do budynków przekazywane są wyłącznie oso sprzątającym i pracownikom firm konserwacyjnym, co jest koniecznością Kody są różne w poszczególnych rejonach. Po analizie problemu, będą one zmienione w rejonach gdzie problem opisany przez Stowarzyszenie ma duże nasilenie.

Podtrzymuje się wcześniej przedstawione stanowisko o braku zamierzeń powrotu do systemu zatrudniania etatowych dozorców. Informowaliśmy tez, że w kwestii organizacji wewnętrznej firm świadczących usługi, jakości zatrudnianych pracowników i zakresu ich obowiązków, Zamawiający mógł ingerować w ograni¬czonym zakresie. Tegoroczna nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych wprowadza dość istotne zmiany w przepisach. Szczególnie, przy wyborze wyko¬nawcy usług porządkowych zamawiający nie będzie musiał stosować kryterium najniższej ceny a także będzie mógł żądać zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę Zastosowanie takich rozwiązań w przyszłych umowach na pewno przyniesie dalszą poprawę jakości usług porządkowych.
Zwracam się z propozycją bliskiej współpracy Stowarzyszenia z pracownikami Zarządu Zasobu Komunalnego, mającej na celu eliminowanie bieżących nieprawidłowości w poszczególnych budynkach komunalnych.

Dyrektor Departamentu
Lech Filipiak

10806271_962182533811034_5325967444164039948_n

Obecnie wysłaliśmy konkretne przykłady zaniedbań i będziemy kontynuować wysyłanie dowodów na nie wypełnianie obowiązków przez firmę, a przede wszystkim przez ZZK, które samo powinno nadzorować czy usługa, za którą płacą mieszkańcy jest należycie wykonywana.

Wszelkie skargi dotyczące sprzątania klatek można wysyłać na adres zzk:

http://www.zzk.wroc.pl/index.php/kontakt

Lub w BOKu na ul. Otwartej 2.

Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *